Villkor för användning av SAFIRs cisternpark

§ 1
Beställaren förbinder sig att utge ersättning till SYSAV/SAFIR, enligt gällande prislista, för utnyttjande av föreningens cisterner samt att följa gällande inlagringstillstånd.
(Se prislistan).

§ 2
Beställaren har, efter skriftlig överenskommelse med SYSAV/SAFIR, rätt att överföra betalningsansvaret på annan part (t ex försäkringsbolag).

§ 3
Efter ett ianspråktagande skall beställaren snarast möjligt och senast inom 30 dagar redovisa en plan för SYSAV AB hur cisternerna skall återlämnas tömda och rengjorda till föreningens disposition.
Besiktningsman från SYSAV AB skall ges möjlighet att besiktiga
cisternerna i samband med att återlämnande sker. Samtliga kostnader förknippade med besiktningsmannens arbete skall betalas av beställaren.

§ 4
Den enligt § 1 beräknade ersättningen inkluderar ej kostnader för skada på eller försämring av cisternerna som konstaterades av den i §3 nämnde besiktningsmannen.
För sådan skada eller försämring skall beställaren utge full ersättning till SAFIR.

§ 5
Om, under pågående nyttjande av beställaren, SAFIR själv behöver nyttja en eller flera av cisternerna, skall beställaren omedelbart underrättas.

§ 6
Är vid en underrättelse jämlikt §5 situationen sådan att SAFIR nödgas hyra ytterligare tank/cisternkapacitet av tredje part, förbinder sig beställaren att ersätta SAFIR’s samtliga kostnader för sådan hyra.

§ 7
SAFIR förbehåller sig rätten neka beställaren utnyttjande av föreningen cisterner om detta menligt kan påverka SAFIR’s egen beredskap eller om skada på cisternerna kan förutses.

§ 8
Beslut att beställaren som ej är SAFIR-medlem får utnyttja föreningens cisterner fattas av SYSAV/SAFIR’s styrelseledamot i förening.

Betalningsvillkor
SYSAV AB fakturerar hyra 1 månad i förskott för varje påbörjad ny månad så länge cisternen/-erna utnyttjas.